Regulamin konkursu fototo "Ulotne piękno Tanganiki"

Zablokowany
Awatar użytkownika
marian65
-#Site Admin
-#Site Admin
Posty: 2905
Rejestracja: 6 lutego 2010, 22:16
Lokalizacja: Rytro, Małopolskie
Kontakt:

Regulamin konkursu fototo "Ulotne piękno Tanganiki"

Post autor: marian65 »

Organizatorem Konkursu "Ulotne piękno Tanganiki" jest Klub Miłośników Tanganiki.

"Uczestnik"
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ma ukończone 16 lat w dniu zgłoszenia do Konkursu oraz:
a. Zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b. Nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką i nie świadczy usług fotograficznych;
c. W okresie do 10.12.2017r. zgłosi fotografie do Konkursu wraz z wymaganymi danymi;
d. Posiada konto użytkownika serwisu www.klub-tanganika.pl/forum założone nie później niż na dzień przed zakończeniem Konkursu;
e. Posiada na stronie serwisu www.klub-tanganika.pl/forum minimum 1 post w chwili zakończenia konkursu;
f. Nie jest członkiem Jury oceniającego zdjęcia.
I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.11.2017r. i trwa do 10.12.2017r. włącznie.
II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU.
1. Kategorią tematyczną w konkursie "Ulotne piękno Tanganiki" jest zdjęcie - portret endemicznego mieszkańca jezioro Tanganika.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
2. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
3. Każdy Uczestnik w Konkursie musi posiadać konto w serwisie www.klub-tanganika.pl/forum, podać wymagane dane uczestnika oraz przesłać fotografie na adres e-mail: konkurs@klub-tanganika.home.pl
4. Zgłoszenie do konkursu wymaga podania następujących informacji o Uczestniku, które należy przesłać wraz ze zdjęciami:
a. imię i nazwisko (oraz nick z serwisu www.klub-tanganika.pl/forum),
b. adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
c. telefon kontaktowy,
d. adres e-mail,
5. Zgłoszenie powinno posiadać wszystkie wymagane dane. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
6. Udział w niniejszym konkursie, złożenie wypełnionego formularza konkursowego, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich.
7. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych. Jest to również równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zgłoszonych przez niego fotografii min. do celów promocyjnych Organizatora np. kalendarze, ulotki, zdjęcia prezentowane przy okazji wystaw, targów itp.
8. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
9. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy fotografie.
10. Fotografie powinny zostać przesłane na adres konkurs@klub-tanganika.home.pl w terminie do 10.12.2017r.
11. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a zdjęcia wykonane zgodnie z zasadami sztuki fotografii, czyli wyraźne kontury i wysoka ostrość, odpowiednie nasycenie barw, brak odblasków i innych elementów pogarszających jakość zdjęcia, poprawność w wykonania ujęcia. Wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB. Zdjęcia należy przesyłać w formacie nie większym niż 1280x960 i rozdzielczości minimum 300 dpi. Na prośbę Organizatora, wyłącznie dla jego potrzeb, uczestnik Konkursu udostępni zdjęcie w oryginalnej rozdzielczości.
12. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu. Nazwa pliku przesłanego na adres konkurs@klub-tanganika.home.pl powinna zawierać nick ze strony www.klub-tanganika.pl/forum
IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.
1. Zdjęcia oceniane będą przez powołane przez Organizatora Jury w składzie:
• Lechosław Łątka - KMT
• Piotr Krawczyk - KMT
• Paweł Czapczyk - Magazyn Akwarium
• Monika Wisz - TanMal
• Paulina Mierzwa - akwarystyczny24.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany (z przyczyn niezależnych od niego) składu Jury w trakcie trwania Konkursu.
3. Ocenie poddane zostaną: portret uchwycony w kadrze, a także sposób wykonania zdjęcia zgodnie z sztuką fotografii, o której mowa w niniejszym regulaminie.
4. Uczestnik może wygrać tylko jedną z trzech nagród. Nagroda Forumowiczów jest oddzielną kategorią i każde zdjęcie może być nominowane.
5. Nagroda Forumowiczów wybrana zostanie poprzez głosowanie na stronie konkursu.
Głosować na zdjęcia mogą forumowicze, którzy:
a. byli zarejestrowani w chwili rozpoczęcia konkursu i mieli minimum 1 post zarejestrowany na stronie www.klub-tanganika.pl/forum.
b. zarejestrowali się w czasie trwania Konkursu i po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, wzięli udział w Konkursie.
6. Głosowanie rozpocznie się 11.12.2017r. a zakończy 17.12.2017r.
7. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.klub-tanganika.pl/forum najpóźniej do 31.12.2017r.
8. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna.


V. NAGRODY W KONKURSIE.

Nagrody przewidziane w Konkursie to:

• I miejsce
 O.S.I. Spirulina płatki 1000ml
 Red Power 400ml
Nagroda ufundowana przez Tan-Mal

 Roczna prenumerata cyfrowa Magazynu Akwarium
Nagroda ufundowana przez Magazyn Akwarium

 7500 Akwamonet
 Azoo Plus Supreme Bioguard 250ml
 Azoo Plus Aquaguard Plus 250ml
 Azoo Plus Cloudy Treatment 250ml
 Brightwell Aquatics CichlidCode 250g
 Brightwell Aquatics Rift Lake dKH 250g
 Brightwell Aquatics Rift Lake Chemie 250g
Nagroda ufundowana przez akwarystyczny24.pl

 AQUAEL COMFORTZONE GOLD 300W GRZAŁKA Z TERMOSTATEM
Nagroda ufundowana przez Świat Pielęgnic

 Bon o wartości 300zł na cały asortyment sklepu AQUARIUMFISH (min. ryby, akwaria, szafki, pokrywy, oświetlenie, pokarmy...)
Nagroda ufundowana przez AQUARIUMFISH

 Aquatest PH 7,4-9
 Aquatest GH-KH
 Aquatest NO3
 wkład Filtrax NO3
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK

 Kalendarz Tanganicki na rok 2018
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki

• II miejsce

 O.S.I. Spirulina płatki 400ml
 Red Power 200ml
Nagroda ufundowana przez Tan-Mal

 Roczna prenumerata cyfrowa Magazynu Akwarium
Nagroda ufundowana przez Magazyn Akwarium

 5000 Akwamonet
 Azoo Plus Supreme Bioguard 250ml
 Azoo Plus Aquaguard Plus 250ml
 Azoo Plus Cloudy Treatment 250ml
 Brightwell Aquatics CichlidCode 250g
 Brightwell Aquatics Rift Lake dKH 250g
 Brightwell Aquatics Rift Lake Chemie 250g
Nagroda ufundowana przez akwarystyczny24.pl

 AQUAEL COMFORTZONE GOLD 300W GRZAŁKA Z TERMOSTATEM
Nagroda ufundowana przez Świat Pielęgnic

 Aquatest PH 7,4-9
 Aquatest GH-KH
 wkład filtrax C
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK

 Kalendarz Tanganicki na rok 2018
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki

• III miejsce

 O.S.I. Spirulina płatki 200ml
 Red Power 100ml
Nagroda ufundowana przez Tan-Mal

 Roczna prenumerata cyfrowa Magazynu Akwarium
Nagroda ufundowana przez Magazyn Akwarium

 2500 Akwamonet
 Azoo Plus Supreme Bioguard 250ml
 Azoo Plus Aquaguard Plus 250ml
 Azoo Plus Cloudy Treatment 250ml
 Brightwell Aquatics CichlidCode 250g
 Brightwell Aquatics Rift Lake dKH 250g
Nagroda ufundowana przez akwarystyczny24.pl

 AQUAEL COMFORTZONE GOLD 150W GRZAŁKA Z TERMOSTATEM
Nagroda ufundowana przez Świat Pielęgnic

 Aquatest PH 7,4-9
 wkład filtrax C
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK

 Kalendarz Tanganicki na rok 2018
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki

oraz

• Nagroda Forumowiczów

 Bon o wartości 500zł na cały asortyment TANGANIKA KONIN
Nagroda ufundowana przez TANGANIKA KONIN

 Kalendarz Tanganicki na rok 2018
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki

1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w nadsyłaniu prac konkursowych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Klub Miłośników Tanganiki. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
Ostatnio zmieniony 9 grudnia 2017, 10:26 przez marian65, łącznie zmieniany 8 razy.
Tanganika 25 zbiorników :shock: prawie 7000 l
Marian. Pozdrawiam
Zablokowany

Wróć do „Konkurs fotograficzny 2017”